Giornata Venerdì 3/06

 
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

Katori Shinto Ryu

Luigi Carniel Sensei

8:30 – 11:00

Gyokushin Ryu

Terumi Washizu Sensei

11:00 – 13:00

Aiki-jujutsu Juniores

Terumi Washizu Sensei

15:00 – 16:00

Aiki-jujutsu Juniores

Giancarlo Bagnulo Sensei

16:00 – 17:00

Daito Ryu Aiki-jujutsu

Luigi Carniel Sensei

17:00 – 19:00

Aikido Aikikai

Nino Dellisanti Sensei

9:00 – 11:00

JuJitsu Metodo Bianchi

Giancarlo Bagnulo Sensei

11:00 – 13:00

Psicologia e Budo

dr. Orlando Granati M.D.

14:30 – 17:00

Moto-ha Yoshin Ryu

Mauro Toso Sensei

17:00 – 19:00

Muay Thai

M° Roberto Vecchia

9:00 – 11:00

Wado Ryu

Stefano Zangari Sensei

11:00 – 13:00

Judo

Fernand Capizzi Sensei

15:00 – 17:00

Kashima Shin Ryu

Nino Dellisanti Sensei

17:00 – 19:00

Tai Chi

Sifu Michele Dal Bo

9:00 – 11:00

Arnis Kali

M° Rodelo C. Ubaldo

11:00 – 13:00

Kendo

15:00 – 17:00

Arti Marziali Storiche Occidentali

G.N. Viviano Crimella

17:00 – 19:00

Wing Chun

Sifu Pietro Roselli Lorenzini

9:00 – 11:00

Qi Gong

Arte Curativa energetica cinese-R. Lorenzini

11:00 – 13:00

Shaolin Kung Fu

Sifu Michele Dal Bo

15:00 – 17:00

Karate Shotokan

Gaetano Moronese Sensei

17:00 – 19:00